Usługi atestacyjne poprawiają wiarygodności informacji dotyczących danego zagadnienia dzięki ocenie, czy dane zagadnienie jest, we wszystkich istotnych aspektach, zgodne z właściwymi kryteriami, a tym samym zwiększają prawdopodobieństwo, że informacje te zaspokoją oczekiwania zamierzonego użytkownika.

Usługi te stanowią niezależne poświadczenie danych stanowiących dla Państwa określoną wartość lub będących przedmiotem Państwa odpowiedzialności.

Celem usług atestacyjnych jest wykonanie przez biegłego rewidenta czynności mających charakter badania, których zakres został uzgodniony między biegłym rewidentem, jednostką oraz odpowiednimi stronami trzecimi oraz poinformowanie o faktycznych ustaleniach.

Ustalenia wymagają:

  • Określony cel usługi,
  • Wskazanie informacji finansowych, do których zostaną zastosowane uzgodnione procedury,
  • Rodzaj, czas przeprowadzenia i zakres szczegółowy usługi,
  • Przewidywana forma sprawozdania zawierającego faktyczne ustalenia,
  • Ograniczenia dostępu do sprawozdania zawierającego faktyczne ustalenia.

Inne usługi poświadczające służą wspieraniu Państwa rozwoju, a także zwiększają pewność i bezpieczeństwo zawieranych transakcji gospodarczych. Usługi te stanowią niezależne poświadczenie danych stanowiących dla Państwa określoną wartość lub będących przedmiotem Państwa odpowiedzialności.

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.